v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej len „GDPR“)

V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ – HB Reavis Group s. r. o., so sídlom: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 50 588 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 115257/B (ďalej len „HB Reavis Group s. r. o.“)  a spoločnosti HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3429/B (ďalej len „HB REAVIS Slovakia a. s.“) (HB Reavis Group s. r. o. a HB REAVIS Slovakia a. s. ďalej spoločne len “HB Reavis” alebo “my”), by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“) a z tohto dôvodu môžeme v tomto vyhlásení odkazovať aj na HB Reavis Group.

Aký je náš účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

 • Propagácia podujatí organizovaných HB Reavis prostredníctvom pozvánok.
 • Vyhotovovanie fotografii a zvukovo-obrazových nahrávok a zverejňovanie fotografii (na ktorých môžete byť aj Vy) a nahrávok na našich profiloch na sociálnych sieťach, našich obchodných webových stránkach a na našich konferenčných webových stránkach na účely ich využitia v našej online prezentácii.

Kde a kedy?

Miesto: Zimná Jazdiareň na Bratislavskom hrade

Čas konania podujatia: oficiálna časť od 15:00 do 21:00, 15. október 2019

Aký právny základ využívame pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje sú použité na účely a na naplnenie našich oprávnených záujmov, ktorými sú propagácia našich podujatí a služieb, podpora našej značky a dobrého mena a to prostredníctvom zasielania nášho newsletter a marketingových upozornení súvisiacich s našimi podujatiami a taktiež zverejňovanie fotografii (na ktorých môžete byť aj Vy) a nahrávok na našich profiloch na sociálnych sieťach ako sú YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram a iné, a na našej obchodnej webovej stránke a našej konferenčnej webovej stránke a to na účel použitia týchto fotografii a nahrávok v našej online prezentácii. Tento účel zahŕňa najmä tieto spracovateľské činnosti:

 • Posielanie pozvánok,
 • Posielanie ďalších marketingových materiálov vo forme e-mailu alebo SMS správy,
 • Upozornenie na zmeny,
 • Vyhotovovanie fotografii a zvukovo-obrazových nahrávok,
 • Zverejňovanie fotografii (na ktorých môžete byť aj Vy) a nahrávok na našich profiloch na sociálnych sieťach ako sú YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram a iné, a na našej obchodnej webovej stránke a našej konferenčnej webovej stránke a to na účel použitia týchto fotografii a nahrávok v našej online prezentácii,
 • Použitie Vašej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla na komunikáciu s Vami na účely verifikácie, rovnako ako na iné účely spojené s našimi podujatiami.

Organizácia podujatí a Vaša účasť na nich je možná iba v prípade, ak nám dovolíte spracúvať Vaše osobné údaje. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, nebudeme Vám môcť posielať marketingové upozornenia v súvislosti s našimi podujatiami o ktoré máte záujem a taktiež nebude možné zabezpečiť Vašu účasť na našich podujatiach.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a Vašu podobizeň (ako súčasť zvukovo-obrazovej nahrávky/fotografie)

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť ich uchovávať. Niektoré detaily a korešpondencia môžu byť uchovávané do konca lehoty na uplatnenie nárokov, v súvislosti s predzmluvnými alebo zmluvnými vzťahmi, alebo aby sme splnili zákonné požiadavky v súvislosti s uchovávaním osobných údajov.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, poskytujeme Vaše osobné údaje týmto spoločnostiam a v takomto rozsahu:

 • , IČO:35 968 702, DIČ: 2022104370, IČ DPH: SK2022104370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6366/B; a to v nasledovnom rozsahu: v našom mene na účel spracúvania osobných údajov v rámci pozývacieho systému a počas registrácie na podujatia.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinný poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi. 

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín alebo tretím stranám?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

 

Ostatné informácie:

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

 

Aké sú Vaše práva?

 

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

HB Reavis Group s. r. o.

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

HB REAVIS Slovakia a. s.

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak na ochranu Vašich práv môžete podať sťažnosť našej zodpovednej osobe na:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm