v zmysle článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej len „GDPR“)

Ja týmto dávam spoločnosti HB Reavis Group s. r. o., so sídlom: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 50 588 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 115257/B (ďalej len „HB Reavis Group s. r. o.“)  a spoločnosti HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3429/B (ďalej len „HB REAVIS Slovakia a. s.“) (HB Reavis Group s. r. o. a HB REAVIS Slovakia a. s. ďalej spoločne len “HB Reavis” alebo “my”),

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“) a z tohto dôvodu môžeme v tomto súhlase odkazovať aj na HB Reavis Group,

svoj slobodný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle nižšie uvedených podmienok

Aký je náš účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Propagácia našich podujatí prostredníctvom nášho newsletter, pozývanie na naše podujatia a marketingové upozornenia, navyše by sme radi zostali s Vami v kontakte (napr. zasielaním pozvánok alebo prostredníctvom zasielania ďalších marketingových materiálov vo forme e-mailu alebo SMS správ).

Spôsob spracúvania:

Používame informačný systém „IS Marketing“ (slovom „Marketingový informačný systém“) na vykonanie všetkých krokov automaticky (t.j. automatické prostriedky).

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Na akú dobu dávate tento súhlas?

Súhlas je udelený na neurčitú dobu.

Podpisom tohto súhlasu ďalej beriete na vedomie, že môžete odvolať súhlas elektronicky zaslaním e-mailu na dataprivacy@hbreavis.com, kliknutím na „unsubscribe“, v ktoromkoľvek našom e-maily zaslanému Vám alebo písomnou žiadosťou doručenou na našu aktuálnu adresu: HB Reavis Group s. r. o., Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09 alebo HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09. Súhlas môžete odvolať pred skončením doby, na ktorú bol súhlas daný, t.j. kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

 

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia, spoloční prevádzkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, poskytujeme Vaše osobné údaje týmto spoločnostiam a v takomto rozsahu:

 

·        CREATIVE PRO a.s., so sídlom: Dlhé diely I. 13, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:35 968 702, DIČ: 2022104370, IČ DPH: SK2022104370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6366/B; a to v nasledovnom rozsahu: v našom mene na účel spracúvania osobných údajov v rámci pozývacieho systému a počas registrácie na podujatia.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinný poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

 

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín alebo tretím stranám?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Ostatné informácie:

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
  • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
  • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
  • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
  • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
  • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

HB Reavis Group s. r. o.

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

HB REAVIS Slovakia a. s.

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak na ochranu Vašich práv môžete podať sťažnosť našej zodpovednej osobe na:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html